Condicions d'ús de la web

1. Abast

Aquestes Condicions d'Ús de la Web estableixen les condicions generals que regulen tant l'accés, com la navegació, així com l'ús dels continguts de la present web.

La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència als serveis prestats, i als productes comercialitzats pel SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS INDUSTRIALS SERVITEC, S.A (d'ara endavant, SERVITEC). La informació publicada només és a efectes enunciatius i de cap manera constitueix una oferta vinculant que obligui l'usuari a comprar els nostres productes o contractar els nostres serveis. SERVITEC es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda quan ho estimi convenient i sense previ avís, no sent responsable de l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada.

Al seu torn, es reserva el dret a modificar el contingut del present document de Condicions d'ús de la web. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament aquest document en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en les presents Condicions d'ús de la Web poden sofrir modificacions.

La prestació del servei d'aquest lloc web té una durada limitada al moment en el qual l'Usuari es trobi connectat al lloc web o a algun dels serveis que a través d'aquest es faciliten.

2. Condicions d'ús de la web

Amb el simple accés, la navegació o la utilització de la pàgina web, es té la condició d'usuari. L'usuari accepta de manera plena i sense cap mena de reserva les condicions contingudes en les presents Condicions.

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web juntament amb els seus serveis i continguts, de manera lícita, d'acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l'ordre públic.

L'usuari es compromet a no realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilitzant-la, sobrecarregant-la o deteriorant-la de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris el lliure accés, utilització o gaudi de la pàgina web.

3. Propietat intel·lectual i ús de continguts

SERVITEC és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: qualsevol marca o logo de SERVITEC, textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny gràfic, etc.) o compta amb la corresponent llicència o autorització per al seu ús. L'accés a la navegació i l'ús d'aquest lloc web per part de l'usuari no impliquen en cap cas renuncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d'aquells.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de SERVITEC.

4. Enllaços

4.1. Enllaços a altres pàgines web externes

SERVITEC rebutja tota responsabilitat sobre tota informació present en la World Wide Web no elaborada per SERVITEC o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d'hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquesta pàgina web. SERVITEC no respondrà o garantirà, de cap manera, l'exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d'aquests enllaços d'hipertext.

4.2. Enllaços externs amb destinació a la pàgina web de SERVITEC

Si cualquier otro sitio web, usuario o entidad, deseara establecer un enlace con destino a https://www.servitecindustrial.com dicho enlace deberá someterse a las condiciones que a continuación se detallan:

  1. El enlace irá dirigido a la página principal o a cualquiera de sus secciones. El enlace, en cualquier caso, debe ser absoluto y completo llevando al usuario con un solo clic a la URL de la página principal o a la URL de cualquiera de sus secciones. El enlace deberá abarcar toda la extensión de pantalla del portal de https://www.servitecindustrial.com
  2. En ningún caso, salvo expresa autorización por escrito por parte de SERVITEC, el sitio web que establece el enlace podrá reproducir de cualquier manera https://www.servitecindustrial.com, incluyéndolo como parte integrante de su web, utilizando marcos, redireccionamientos o cualquier otra medida que suponga ocultar el origen de la información.
  3. No se autoriza el establecimiento de enlace a https://www.servitecindustrial.com, desde sitios web que contengan contenidos ilícitos, ilegales, degradantes u obscenos, contraviniendo la moral o el orden público.

El servicio de acceso al sitio Web incluye dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso instrumentos de búsqueda que permiten al Usuario acceder a otras páginas y portales de Internet (en adelante, ‘Sitios Enlazados’). En estos casos, SERVITEC actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad con la Ley de Servicios de la Información y Comercio electrónico y sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario considere que existe un Sitio Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a SERVITEC enviando un mensaje a privacidad@servitecindustrial.com sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace.

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars d'aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de SERVITEC amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

SERVITEC no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a SERVITEC

5. Exclusió de responsabilitat

La responsabilitat en l'ús d'aquest Lloc web correspon de manera única i exclusiva a l'Usuari.

SERVITEC no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar-se per:

  1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del Lloc web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix de subministraments i serveis de tercers.
  2. Els errors i omissions en la informació publicada, així com la falta d'utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.

L'accés al Portal no implica l'obligació per part de SERVITEC de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. SERVITEC no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant l'ús del lloc web.

6. Legislació i jurisdicció

Les Condicions d'ús de la web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea. Qualsevol disputa que sorgeixi d'assumptes relacionats amb aquest lloc web estarà subjecta exclusivament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona.

7. Actualització

El document s'ha revisat per última vegada en maig de 2023.